STATUT

Statut Fundacji „Anioły Edukacji”
Tekst jednolity statutu z dnia 05.04.2017
Postanowienia ogólne
§1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Anioły Edukacji”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Reginę May zwaną dalej fundatorką, aktem notarialnym z dnia 05.04.2017 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z 6.04.1984 o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
 3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§2

Siedzibą fundacji jest miasto Poznań.

§3

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds. edukacji.

§5

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe, i przyznawać je wraz z innymi nagrodami lub wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej – zasłużonym dla Fundacji.
 2. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę, może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz stosować nazwę w innych obcych językach.

§6

 1. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może tworzyć biura, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, klastry, jednostki terenowe, a także powoływać spółki. Fundacja może tworzyć także podmioty ekonomii społecznej oraz przystępować do podmiotów ekonomii społecznej.
 2. Fundacja może być członkiem związków, stowarzyszeń i organizacji.
 3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

Cele i zasady działania Fundacji

§7

 1. Misją Fundacji jest stwarzanie warunków i rozwój kluczowych kompetencji człowieka żyjącego we współczesnym świecie, zwiększających jego samoświadomość oraz aktywność edukacyjną, zawodową, kulturalną i społeczną.
 2. Celami Fundacji są:
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
 • promocja idei czytelnictwa,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • promocja ekologii oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność charytatywna.
 1. Fundacja realizuje cele statutowe w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku Przedmiot działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej.
 2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Prowadzenie inicjatyw zachęcających ludzi do aktywności edukacyjnej, zawodowej, kulturalnej lub społecznej, w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
 • Organizacja, prowadzenie i wsparcie rozwoju poradnictwa zawodowo-osobowego i edukacyjno-społecznego,
 • Organizacja, prowadzenie poradnictwa obywatelskiego,
 • Organizowanie i prowadzenie działań m.in. takich jak seminaria, konsultacje, pogadanki, szkolenia, warsztaty, wykłady, zgodnych z celami fundacji,
 • Integrowanie edukacji z biznesem, podejmowanie działań zmierzających do optymalnego dopasowania kompetencji absolwentów do wymagań pracodawców oraz umożliwianie dwustronnego transferu wiedzy pomiędzy biznesem a edukacją,
 • Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych wpierających człowieka w radzeniu sobie z wyzwaniami i zagrożeniami współczesnego świata,
 • Podejmowanie działań na rzecz rozwoju systemu edukacji i dostosowania go do wymagań współczesnego świata,
 • Opiniowanie, występowanie z wnioskami, udział w konsultacjach społecznych, w obszarach związanych z celami fundacji,
 • Tworzenie klubów aktywności, klubów seniora, ośrodków edukacyjnych, kulturalnych, działających w obszarze zbieżnym z celami Fundacji,
 • Inicjowanie i prowadzenie badań w zakresie objętym celami fundacji,
 • Działalność wydawnicza i prowadzenie serwisów, stron i portali internetowych,
 • Upowszechnianie wiedzy i kultury za pomocą nowoczesnych mediów, techniki informatycznej, telekomunikacyjnej i tzw. multimediów,
 • Organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych i niematerialnych, inicjatyw objętych celami Fundacji,
 • Wspieranie inicjatyw i projektów zewnętrznych zgodnych z celami fundacji,
 • Współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, w kraju i za granicą zainteresowanymi realizacją celów Fundacji,
 • Współpracę z placówkami oświatowymi, edukacyjnymi i kulturalnymi i organizacjami społecznymi, w kraju i za granicą,
 • Współpracę z mediami publicznymi i komercyjnymi w zakresie działań zmierzających do realizacji celów Fundacji,
 • Organizację i przeprowadzanie konkursów, plebiscytów, wyłaniających najciekawsze inicjatywy w zakresie misji Fundacji,
 • Organizację i inicjowanie akcji społecznych,
 • Wspieranie i propagowanie talentów i twórczości dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz konsultacje merytoryczne, związane z programami i projektami Fundacji.

§9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
i fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji
§10

 1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości 2.000,00 złotych (dwa tysiące złotych), przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.
 2. W ramach Funduszu Założycielskiego 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) w formie pieniężnej przeznaczone jest na działalność statutową Fundacji. Kolejne 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) jest przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji.
 3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§11

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
 • darowizn, spadków i zapisów,
 • subwencji osób prawnych,
 • ze zbiórek i imprez publicznych, sponsoringu i akcji promocyjnych,
 • dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 • odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
 • programów Unii Europejskiej i innych organizacji europejskich i międzynarodowych,
 • grantów badawczych,
 • dotacji instytucji publicznych,
 • aukcji internetowych,
 • przychodów z działalności odpłatnej,
 • dochodów z działalności gospodarczej,
 • innych działań prawem dopuszczalnych.
 1. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych, we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
  z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§12

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych i dochód z działalności gospodarczej nie może być przeznaczony do podziału między jej pracowników czy innych interesariuszy. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:
58.11.Z Wydawanie książek
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi

 

Organy Fundacji
§13

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

§14

 1. Zarząd składa się z 1-3 osób, w tym Prezesa Zarządu oraz jest powoływany uchwałą Fundatorki na czas nieokreślony.
 2. Na mocy statutu w skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzi fundatorka.
 3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, który spotyka się minimum raz na kwartał.
 4. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 5. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
 • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu,
 • śmierci,
 • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • odwołania Członka Zarządu zgodnie z14 ust. 6 poniżej.
 1. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
 • choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,
 • nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
 • istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
 • zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.

§15

 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji.
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. Zakres umocowania, obowiązki pełnomocnika i jego uprawnienia, dla ważności pełnomocnictwa, muszą zostać potwierdzone notarialnie.

§16

Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) kierowanie i organizowanie działalności statutowej Fundacji,
2) opracowywanie i realizowanie programów merytorycznych Fundacji,
3) uchwalanie planów działania Fundacji, w tym planów finansowych,
4) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

6) zatrudnianie pracowników Fundacji i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami,

7) ustalanie wielkości zatrudnienia, wysokości i limitów wynagrodzeń pracowników Fundacji i członków Zarządu, w tym kadry zarządzającej,
8) prowadzenie rachunkowości Fundacji,
9) prowadzenie działalności gospodarczej i podejmowanie decyzji z nią związanych,
10) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

 • uchwalanie regulaminów, powoływanie i rozwiązywanie innych ciał konsultacyjno-doradczych, w tym ciał konsultacyjno-doradczych z udziałem pracowników lub innych interesariuszy celem zapewnienia demokratycznego zarządzania,
 • wyrażenie zgody na przystąpienie Fundacji do innych podmiotów w charakterze członka,
 • podejmowanie innych, zgodnych ze Statutem, działań koniecznych dla sprawnej, bieżącej działalności Fundacji.

§17

 1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, który spotyka się minimum raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na zgłoszony na piśmie wniosek każdego członka Zarządu lub Fundatorki, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, w taki sposób, aby można było potwierdzić otrzymanie zawiadomienia oraz je utrwalić, a w przypadku braku takiej możliwości, listem poleconym doręczonym co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem
 3. O posiedzeniu Zarządu muszą być skutecznie powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. W przypadku kwestii spornych decyduje głos Prezesa Zarządu. Tryb działania Zarządu określa uchwalony przez niego regulamin.

§18

Do kompetencji Fundatorki należy:

 • powołanie i odwołanie Członków Zarządu,
 • podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, w tym w zakresie celów Fundacji,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,
 • podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

Sposób reprezentacji
§ 19

Do składania oświadczeń woli, w sprawach majątkowych i niemajątkowych, uprawniony jest:

 • w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie,
 • w przypadku zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

Oświadczenia składane Fundacji może przyjmować Prezes Zarządu Fundacji lub pełnomocnik Fundacji

Zmiana Statutu
§ 20

Zmian w statucie Fundacji, w tym w zakresie jego celów dokonuje Fundatorka. Zmiana statutu dotycząca celu Fundacji może polegać na poszerzeniu, lub uzupełnieniu celu bez naruszenia jego istotnych założeń.

Połączenie z inną fundacją
§21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
  2.  Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji

Postanowienia końcowe
§22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatora Fundacji powołuje i odwołuje fundatorka.
 3. Likwidacja Fundacji następuje na postawie decyzji fundatorki.
 4. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele tożsame
  z celami Fundacji, a w szczególności na rzecz osób, podmiotów, organizacji, szkół lub uczelni realizujących cele zbieżne lub tożsame z celami Fundacji.
 5. W wypadku śmierci Fundatorki, przewidziane w niniejszym statucie kompetencje Fundatorki realizuje Rada fundacyjna złożona ze spadkobierców Fundatorki bądź wskazanych przez nią w testamencie osób. Rada Fundacyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów osób pełnoletnich obecnych na spotkaniu.