Dołączyliśmy do Komisji Dialogu Obywatelskiego

ByFundacja Anioły Edukacji

Dołączyliśmy do Komisji Dialogu Obywatelskiego

Z przyjemnością informujemy, że w kwietniu 2020 roku, dołączyliśmy do Komisji Dialogu Obywatelskiego (KDO) przy Wydziale Oświaty Miasta Poznań. To dla nas duże wyróżnienie i odpowiedzialność. Zyskaliśmy kolejną możliwość, aby podejmować inicjatywy i zabierać głos doradczy w kwestiach oświatowych w naszym mieście.

Nasze zadania w ramach KDO:

  •  współpraca z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców Miasta Poznania;
  •  opiniowanie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy Miasta w zakresie działalności danej KDO;
  •  określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
  •  występowanie do organów Miasta Poznania z odpowiednimi wnioskami w zakresie swojej działalności.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ma charakter inicjatywno – doradczy. Powstała aby kreować warunki do efektywniejszego współdziałania organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej przez wzmacnianie instytucji, zasad i form dialogu obywatelskiego, zwiększenie racjonalności społecznej i ekonomicznej oraz realizacja zadań publicznych służących rozwojowi na poziomie lokalnym.

Oprócz naszej fundacji „Anioły Edukacji” członkami KDO przy Wydziale Oświaty są m.in. reprezentacji Wydziału Oświaty, Automobilklub Wielkopolski, Europejski Instytut Mediacji, Fundacja Artystyczno-Edukacyjna PUENTA, Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR, Fundacja Serdecznik, Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego. Pełna lista członków komisji i informacje o działalności KDO są dostępne na stronie Miasta Poznania

About the author

Fundacja Anioły Edukacji administrator

Fundacja "Anioły Edukacji" działa od 2017 roku. Opieramy się na założeniu, że człowiek uczy się przez całe życie. Zależy nam na tym, aby każdy mógł uczyć się właściwych rzeczy we właściwy dla siebie sposób. Dlatego prowadzimy doradztwo edukacyjne i zawodowe oraz pomagamy osobom uczącym się, rodzicom, nauczycielom i przedsiębiorcom tworzyć warunki wspomagające rozwój. Promujemy również czytelnictwo książek oraz prowadzimy szkolenia i warsztaty dla różnych grup.